فطرس والـپـیـپـر | پوستر های مذهبی فطرس ؛ گفته اند فرشته ای بوده است که به دلیل قصور و خطا ، مورد قهر وغضب خداوند متعال واقع شده بود ، بال هایش سوخته بود و قدرت پرواز نداشت . روز میلاد سید جوانان اهل بهشت یعنی "حسین بن علی" (ع) او خیل ملائک را دید که به به جانب محلی روانه اند ، از حضرت جبرائیل پرسید که کجا میروند ؟ جبرائیل پاسخ داد به دیدار حسین فرزند علی (ع) ، او خواهش کرد که همراه آنان شود ، پروردگار پذیرفت و فطرس به زیارت ثارالله رفت و پر هایش را به گهواره ایشان کشید و به برکت سیدالشهدا بال هایش دوباره شفا یافت و بخشیده شد . فطرس همچنان که به آسمانها پر می کشید ،‌ عهد کرد که سلام همه دوستداران حسین را به محضرش برساند ... ما نیز به فطرس اقتدا کرده ایم،‌ باشد تا سفیر عشق حضرت ارباب باشیم ... http://fotroswallpaper.mihanblog.com 2020-07-07T16:27:38+01:00 text/html 2016-03-10T21:29:59+01:00 fotroswallpaper.mihanblog.com سرنوشت شیعه ... http://fotroswallpaper.mihanblog.com/post/257 <div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11.3333px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8106269334/YA_QADIM_OL_EHSAN_4_.png" alt="" style="font-size: 11.3333px;"></div><div><div style="font-size: 11.3333px;"><font face="courier new, courier, monospace"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="text-align: right;"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>سرنوشت شیعه را جور دگر میزد رقم</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="text-align: right;"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>در به سمت داخل کوچه اگر چرخیده بود</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#444444" face="Courier New" size="3"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font size="3"><font color="#444444" face="Courier New">پوستر :&nbsp;</font><font color="#545454" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 12.1333px;">مادر ...</span></font></font></b></p></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><b><br></b></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><b>&nbsp;برای دریافت پوستر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید</b></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><br></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8242644668/MAADAR_poster_.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8242644692/MAADAR_small_.jpg" alt=""></a></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="2"><b>سر نوشت : نَکُنِه بوی آتیش از چادر مادرِ ...</b></font></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;">&nbsp;</div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: 'courier new', courier, monospace;"><font size="3">التماس دعا</font></span></div></div> text/html 2016-02-13T20:29:59+01:00 fotroswallpaper.mihanblog.com جدایی ... http://fotroswallpaper.mihanblog.com/post/250 <div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11.3333px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8106269334/YA_QADIM_OL_EHSAN_4_.png" alt="" style="font-size: 11.3333px;"></div><div><div style="font-size: 11.3333px;"><font face="courier new, courier, monospace"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><span style="line-height: 18.4px;"><b>وقت جدایی رسید</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><span style="line-height: 18.4px;"><b>باد کخالف وزید ...</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#444444" face="Courier New" size="4"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#444444" face="Courier New" size="4"><b>پوستر :&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: 'courier new', courier, monospace; font-size: medium; line-height: 12.1333px;">جدایی ...</b></p></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><b><br></b></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><b>&nbsp;برای دریافت پوستر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید</b></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><br></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8238386376/Jodayi_poster_.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238385800/Jodayi_small_.jpg" alt=""></a></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="2"><b>سر نوشت :&nbsp;</b></font><b style="font-family: 'courier new', courier, monospace; font-size: small;">دلبر سلطان کربلا</b></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;">&nbsp;</div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: 'courier new', courier, monospace;"><font size="3">التماس دعا</font></span></div></div> text/html 2016-02-12T19:29:59+01:00 fotroswallpaper.mihanblog.com بهشت ... http://fotroswallpaper.mihanblog.com/post/249 <div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11.3333px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8106269334/YA_QADIM_OL_EHSAN_4_.png" alt="" style="font-size: 11.3333px;"></div><div><div style="font-size: 11.3333px;"><font face="courier new, courier, monospace"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b>آن شب که خوابِ فاطمه تعبیر می شد</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b>سقفِ بهشت از گل پُر از قندیل می شد ...</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#444444" face="Courier New" size="4"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#444444" face="Courier New" size="4"><b>پوستر :&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: 'courier new', courier, monospace; font-size: medium; line-height: 12.1333px;">بهشت ...</b></p></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><b><br></b></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><b>&nbsp;برای دریافت پوستر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید</b></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><br></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8238385576/Behesht_poster_.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238385334/Behesht_small_.jpg" alt=""></a></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="2"><b>سر نوشت :&nbsp;</b></font><b style="font-family: 'courier new', courier, monospace; font-size: small;">لالایی دختر حیدر ...</b></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;">&nbsp;</div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: 'courier new', courier, monospace;"><font size="3">التماس دعا</font></span></div></div> text/html 2016-02-12T12:29:59+01:00 fotroswallpaper.mihanblog.com کانال تلگرام فطرس والپیپر http://fotroswallpaper.mihanblog.com/post/251 <div style="text-align: center;"><div><div style="font-size: 11.3333px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8106269334/YA_QADIM_OL_EHSAN_4_.png" alt="" style="font-size: 11.3333px;"></div><div><div style="font-size: 11.3333px;"><font face="courier new, courier, monospace"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><span style="line-height: 18.4px;"><b>کانال تلگرام فطرس والپیپر</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><a href="https://telegram.me/fotroswallpaper" target="_blank" title=""><font size="4" color="#3333ff" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>https://telegram.me/fotroswallpaper</b></font></a></p></div></div></div><div style="font-size: 11px;"><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px;"><br></span></div><div style="font-size: 11.3333px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238444476/Logo_cha.jpg" alt=""></div><div style="font-size: 11.3333px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px;">&nbsp;</div><div style="font-size: 11.3333px;"><span style="font-family: 'courier new', courier, monospace;"><font size="3">التماس دعا</font></span></div></div></div> text/html 2015-07-01T14:29:59+01:00 fotroswallpaper.mihanblog.com امام حسن جانم ... http://fotroswallpaper.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><div><div style="font-size: 11.33px;"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8106269334/YA_QADIM_OL_EHSAN_4_.png" style="font-size: 11.33px;"></div><div><div style="font-size: 11.33px;"><br></div><div><p align="center" style="line-height: 18px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><font color="#009900"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است</span><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">که موی تیره و روی سپید با حسن است</span><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"></font><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">مبین ز نسل حسن هیچکس امام نشد</span><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">به حُسن بینی اگر هر امام را، حسن است</span><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">حسین میشنوم هرچه یاحسن گویم</span><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">دو کوه هست ولی کوه بی صدا حسن است</span><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">حسین نهی به قاسم دهد، حسن دستور</span><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">ز من بپرس که سلطان کربلا حسن است!</span><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">بخوان به نام پسر تا پدر دهد راهت</span><br style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;"><span style="line-height: 22.6771659851074px; text-align: start;">بیا که کنیه شیرخدا اباحسن است</span></b></font></span></p></div></div></div><div style="font-size: 11px;"><div style="font-size: 11.33px;"><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><b><br></b></span></div><div style="font-size: 11.33px;"><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><b>&nbsp;برای دریافت پوستر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید</b></span></div><div style="font-size: 11.33px;"><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><br></span></div><div style="font-size: 11.33px;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8197106650/IMAM_HASSAN_JAANAM_poster_.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8197105826/IMAM_HASSAN_JAANAM_small_.jpg" alt=""></a></div><div style="font-size: 11.33px;"><br></div><div style="font-size: 11.33px;"><br></div><div style="font-size: 11.33px;"><font size="2" face="courier new, courier, monospace"><b>سر نوشت : آقاجان ...&nbsp;</b></font><b style="font-family: 'courier new', courier, monospace; font-size: small;">دعا</b></div><div style="font-size: 11.33px;">&nbsp;</div><div style="font-size: 11.33px;"><span style="font-family: 'courier new', courier, monospace;"><font size="3">التماس دعا</font></span></div></div></div></div> text/html 2015-03-24T08:29:59+01:00 fotroswallpaper.mihanblog.com سیلی به روی مادر آیینه ها زدند ... http://fotroswallpaper.mihanblog.com/post/240 <div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11.33px;"><img style="font-size: 11.33px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8106269334/YA_QADIM_OL_EHSAN_4_.png"></div><div><div style="font-size: 11.33px;"><br></div><div><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>دیدند چون حریف نبردش نمیشوند</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>دستش طناب بسته به او پشت پا زدند ...</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b></b></font>&nbsp;</p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>یک عده جاهل متجاهر به فسق هم</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>لب تشنه آمدند ولی آب را زدند ...</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b></b></font>&nbsp;</p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>یکدسته مس که رنگ طلا هم ندیده اند</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>تهمت به بی کفایتی کیمیا زدند ...</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b></b></font>&nbsp;</p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font color="#ff0000" size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>با جمع نامنظمشان سنگریزه ها</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font color="#ff0000" size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>سیلی به روی مادر آیینه ها زدند ...</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b></b></font>&nbsp;</p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>شیطان پرست های به ظاهر خدا پرست</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>حتی تو را برای رضای خدا زدند ...</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b></b></font>&nbsp;</p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>تحریف کرده اند تو را تازیانه ها</b></font></p><p style="line-height: 18px;" align="center"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>از بس که حرفهای تو را نا به جا زدند ...</b></font></p></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11.33px;"><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><b><br></b></span></div><div style="font-size: 11.33px;"><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><b>&nbsp;برای دریافت پوستر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید</b></span></div><div style="font-size: 11.33px;"><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><br></span></div><div style="font-size: 11.33px;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8178770076/DAR_poster_.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178769884/DAR_small_.jpg" alt=""></a></div><div style="font-size: 11.33px;"><br></div><div style="font-size: 11.33px;"><br></div><div style="font-size: 11.33px;"><font size="2" face="courier new, courier, monospace"><b>سر نوشت : فاطمیه ...</b></font></div><div><font color="#006600" size="2" face="courier new, courier, monospace"><b>نقاشی : استاد روح الامینی</b></font></div><div><font color="#006600" size="2" face="courier new, courier, monospace"><b>پست قبل رو هم حتما ببینید !</b></font></div><div style="font-size: 11.33px;"><br></div><div style="font-size: 11.33px;">&nbsp;</div><div style="font-size: 11.33px;"><span style="font-family: &quot;courier new&quot;, courier, monospace;"><font size="3">التماس دعا</font></span></div></div> text/html 2015-03-23T14:29:59+01:00 fotroswallpaper.mihanblog.com بولایتک یا علی ... http://fotroswallpaper.mihanblog.com/post/239 <div style="text-align: center;"><div style="font-size: 11.33px;"><img style="font-size: 11.33px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8106269334/YA_QADIM_OL_EHSAN_4_.png"></div><div><div style="font-size: 11.33px;"><br></div><div><p style="margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><font color="#444444" size="4" face="Courier New"><b>کل هم و غم سینجلی بولایتک یا علی ...</b></font></p></div></div></div><div style="text-align: center; font-size: 11.33px;"><div><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><b><br></b></span></div><div><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><b>&nbsp;برای دریافت پوستر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید</b></span></div><div><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><br></span></div><div><a href="http://s4.picofile.com/file/8178715626/IMAM_ALI_PBUH_poster_.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178715368/IMAM_ALI_PBUH_small_.jpg" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" face="courier new, courier, monospace"><b>سر نوشت : فاطمیه ...</b></font></div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-family: &quot;courier new&quot;, courier, monospace;"><font size="3">التماس دعا</font></span></div></div>