حبیب لیس یعدله حبیب ...

و ما لسواة فی قلبی نصیب ...


 برای دریافت تصویر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنیدپی نوشت : یا حیدر ...
 
التماس دعاطبقه بندی: حضرت فاطمه، 
برچسب ها: شهادت حضرت فاطمه، شهادت حضرت زهرا، پوستر شهادت حضرت فاطمه، پوستر شهادت حضرت زهرا، شعر حضرت علی، دیوان حضرت علی، یا فاطمة الزهرا،